فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز (MCQ-30)

فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز (MCQ-30)مشخصات « »روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 30 سوالی نوع فایل: word این مقیاس خود گزارشی 30 سوالی، که توسط ولز در سال 1997 ساخته فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز (MCQ30), پرسشنامه فراشناخت ولز (MCQ30)

پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد

پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیادروش نمره گذاری و تفسیر این پرسشنامه دارای 18 سوال بوده و هدف آن بررسی عوامل موثر در گرایش به اعتیار از ابعاد مختلف (عوامل فردی، عوامل خانوادگی و محیطی، عوامل اج پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد, عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد

مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS)

مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS)این مقیاس در سال 1988 توسط واتسون و تلگن، برای اندازه گیری دو بعد «عاطفه منفی» و «عاطفه مثبت» ساخته شده و دارای 20 گویه است که در مقابل مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS), ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS)

پرسشنامه‌ی عدالت زناشویی

پرسشنامه‌ی عدالت زناشوییپرسشنامهی عدالت زناشویی مشخصات « پرسشنامهی عدالت زناشویی »روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 13 سوالی نوع فایل: word سنجش عدالت در پرسشنامه‌ی عدالت زناشویی, عدالت زناشویی

پرسشنامه طرح واره نقص-شرم یانگ

پرسشنامه طرح واره نقص-شرم یانگپرسشنامه طرح واره نقص/شرم یانگ مشخصات « پرسشنامه طرح واره نقص/شرم یانگ »روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 10 سوالی نوع فایل: word پرسشنامه طرح واره نقصشرم یانگ , طرح واره نقصشرم یانگ

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-بدرفتاری یانگ

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-بدرفتاری یانگپرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ مشخصات « پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی - بدرفتاری یانگ »روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوا پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی بدرفتاری یانگ , طرح واره بی اعتمادی بدرفتاری یانگ

پرسشنامه صمیمیت زوجین(Marital Intimacy Questioner)

پرسشنامه صمیمیت زوجین(Marital Intimacy Questioner)این پرسشنامه توسط استفان ووندن بروک و هانس برتمن(1995) ساخته شده و از 56 سوال تشکیل شده است.و5 شاخص درباره صمیمی بودن در ازدواج را می سنجد.شاخص های این پرسشنامه پرسشنامه صمیمیت زوجین(Marital Intimacy Questioner), صمیمیت زوجین(Marital Intimacy Questioner)

پرسشنامه صمیمیت تامپسون و واکر(1983)

پرسشنامه صمیمیت تامپسون و واکر(1983)یک ابزار 17 سوالی است که برای سنجیدن مهر و صمیمیت تنظیم شده است. این پرسش­نامه توسط اعتمادی برای تعیین میزان اعتبار مورد ارزیابی قرار گرفت. این مقیاس توسط ث پرسشنامه صمیمیت تامپسون و واکر(1983), صمیمیت تامپسون و واکر(1983)