دانلود پاورپوینت سازماندهی رویدادهای ورزشی|پی وای

دانلود پاورپوینت سازماندهی رویدادهای ورزشی

نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان دانلود پاورپوینت سازماندهی رویدادهای ورزشی آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
دانلود پاورپوینت سازماندهی رویدادهای ورزشی

عنوان شغلی هر مدیر یا عنوان هر واحد مشخص می شود. nبیانگر آنست كه چه واحدهایی در یك رویداد ورزشی وجود دارد. nبیانگر آنست كه در یك رویداد چه كسی مسئول چه كسی است. nخط فرماندهی را مشخص می كند. nهر فرد از جایگاه خویش در برگزاری رویداد آگاه می شود. nبیانگر آنست كه در برگزاری یك رویداد چه كسی به چه كسی گزارش می دهد .

nواحد ها بر حسب وظیفه تقسیم می شود. nوظایف كلی به وظایف جزیی تقسیم می شود. nوظایف را تا كجا می توان به وظایف جزیی تر تقسیم نمود؟ nوظایف نمی باید فقیر و بی معنی شوند. nتعداد پست ها و اطلاع از استاندارد انجام كار باید مشخص باشد. nبرای ایجاد ارتباط و هماهنگی بین اجزا نیاز به سرپرستی می باشد. nواحد های صف و ستاد nبه هر میزان وظایف پیچیده باشد بر تعداد واحد ها اضافه می گردد. nوظایف تخصصی را می توان با الگوی مشابه تقسیم بندی نمود . nتقسیم وظایف كار را با ارزیابی مشاغل و طبقه بندی آنها می توان تسهیل كرد.

ایجاد حوزه های قوی تخصصی ( مزیت) nارتقاء تخصص از طریق كار های ثابت ( مزیت) nبا تغییرات نمی تواند خود را تغییر دهد ( محدودیت ) nهمكاری بین واحد ها ضعیف است ( محدودیت ) دشواری ارزیابی و مسئولیت های بین واحد ها ( محدودیت )

واحد ها بر اساس تولیدات تقسیم می شوند. nمسئولیتها روشن و مشخص است ( مزیت). سهولت در ارزیابی عملكرد (مزیت). nهمكاری بین واحد ها بیشتر است(مزیت). nپراكندگی در تخصص( محدودیت).

سازماندهی رویدادهای ورزشی

رویدادهای ورزشی

وظیفه اصلی مدیریت