هوش مصنوعی و شبکه های عصبی مصنوعی|پی وای

هوش مصنوعی و شبکه های عصبی مصنوعی

نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان هوش مصنوعی و شبکه های عصبی مصنوعی آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
هوش مصنوعی و شبکه های عصبی مصنوعیروشی برای محاسبه است که بر پایه اتصال به هم پیوسته چندین واحد پردازشی ساخته میشود.شبکه از تعداد دلخواهی سلول یا گره یا واحد یا نرون تشکیل میشود که مجموعه ورودی را به خروجی ربط میدهند.هوشمصنوعی به هوشی که یک ماشین از خود نشانمیدهد و یا به دانشی در کامپیوترکه سعی درایجاد آن دارد گفته می شود. جان مک کارتی "پدر علم و دانش ماشینهایهوشمند" ، واژه هوش مصنوعی را در سال 1956 به کار برد . تحقیقات و جستجوهایانجام شده برای رسیدن به ساخت چنین ماشینهائی مرتبط با بسیاری از علوم دیگر مانندرایانه ، روان شناسی ، فلسفه ، عصب شناسی ، علوم ادراکی ، تئوری کنترل ، احتمالات، بهینه سازی و منطق می باشد .هنوزتعریف دقیقی برای هوش مصنوعی ارائه نشده است که مورد قبول همه ی دانشمندان صاحبنظر در این زمینه باشد و این خود به علت آن است که اساس این موضوع یعنی هوش موردجنجال و اختلاف است و تعریف جامعی درباره آن وجود ندارد.

روشی برای محاسبه است که بر پایه اتصال به هم پیوسته چندین واحد پردازشی ساخته میشود.شبکه از تعداد دلخواهی سلول یا گره یا واحد یا نرون تشکیل میشود که مجموعه ورودی را به خروجی ربط میدهند.هوشمصنوعی به هوشی که یک ماشین از خود نشانمیدهد و یا به دانشی در کامپیوترکه سعی درایجاد آن دارد گفته می شود. جان مک کارتی "پدر علم و دانش ماشینهایهوشمند" ، واژه هوش مصنوعی را در سال 1956 به کار برد . تحقیقات و جستجوهایانجام شده برای رسیدن به ساخت چنین ماشینهائی مرتبط با بسیاری از علوم دیگر مانندرایانه ، روان شناسی ، فلسفه ، عصب شناسی ، علوم ادراکی ، تئوری کنترل ، احتمالات، بهینه سازی و منطق می باشد .هنوزتعریف دقیقی برای هوش مصنوعی ارائه نشده است که مورد قبول همه ی دانشمندان صاحبنظر در این زمینه باشد و این خود به علت آن است که اساس این موضوع یعنی هوش موردجنجال و اختلاف است و تعریف جامعی درباره آن وجود ندارد.

هوش مصنوعی

حافظه کامپیوتر بهینه

سیستم روشن ارقام یادگیری

آموزش تکرار پیپچیدگی

ساده ترین راه برای کاهش حافظه مورد نیاز